Porota
Predsedu poroty menuje primátor mesta Komárno. Členov poroty podľa návrhu predsedu poroty menuje riaditeľ mestského kultúrneho strediska.

Zasadnutia/rokovania poroty sú neverejné, vyhotovuje sa z nich zápisnica, ktorú zapisuje tajomník súťaže.

Účastníci zasadnutí/rokovaní počas súťaže nemôžu poskytnúť informácie o výsledkoch zasadnutí a o výsledkoch hodnotenia súťažiacim, novinárom, ani pedagógom, ktorí súťažiacich pripravovali na súťaž.

V prvom kole o postupujúcich rozhoduje jeden člen poroty a dvaja ním zvolení odborníci, ktorých schvaľuje porota.
V II-VI. kole porota môže rozhodovať len na zasadnutí, kde sú prítomní členia poroty v plnom počte, každý člen poroty je povinný zúčastniť sa na všetkých zasadnutiach a na všetkých súťažných vystúpeniach.

Úlohou poroty je vypočuť súťažiacich a hodnotiť ich výkon, rozhodnúť o poradí, prípadne o spojení alebo delení cien. Porota rozhoduje aj o udelení cien iných organizácií.

Postup súťaže
Súťažiaci vystupujú vo vylosovanom poradí. Vystúpenie mimo poradia je možné len v mimoriadne odôvodnenom prípade s predchádzajúcim súhlasom organizátorov. V III. kole aj o dvojiciach primadona – subreta sa rozhodne losovaním.

Súťažiaci je povinný dostaviť sa na miesto súťaže v stanovenom čase a prihlásiť sa u tajomníka.

Keď sa súťažiaci odôvodnene nedostaví v stanovenom čase, môže vystúpiť len so súhlasom poroty na konci aktuálneho kola.

Súťažiaci sú povinní už na Prihláške uviesť všetky povinné a voliteľné diela pre všetky kolá. Noty povinných diel môžu vyžiadať od organizátora súťaže.

Súťažiaci, ktorý nemá vlastný hudobný sprievod, počas II.-IV. kola má právo na primeranú prípravu s hudobným sprievodom súťaže. Je potrebné dodržať presne určený čas na prípravu.

V I-III. kole organizátor súťaže zabezpečuje hudobný sprievod, resp. sprevádzajúci orchester.

Hodnotenie výkonov:
Hodnotenie má byť spoločným výsledkom názoru poroty. Preto každý člen poroty je povinný najprv vyjadriť svoj názor na jednotlivé výkony bodovaním. Počas vystúpenia jednotlivých súťažiacich nie je dovolené žiadne dohovorenie alebo poznámky. Bodovacie listy treba odovzdať tajomníkovi súťaže po ukončení vystúpenia jednotlivých skupín súťažiacich – ešte pred prestávkou.

Výkony sú hodnotené bodmi od 1-25. Minimálny priemer bodov pre postúpenie do 2. kola by mal byť 16 bodov. Preto pri hodnotení súťažiacich každý člen poroty zvažuje túto skutočnosť.

Člen poroty nemôže hodnotiť tie súťažné diela, ktoré nepočul v celom rozsahu. V tomto prípade podpíše a odovzdá svoj bodovací list, a odôvodní, prečo sa zdržal hlasovania (napr. nebol prítomný).

Rovnako neboduje súťažiaceho, ktorý je v súčasnosti jeho študentom (Na bodovaciu kartu napíše „môj študent“)

Porota môže väčšinou hlasov uskutočniť aj ďalšie zmeny, ak tieto prispievajú k tomu, aby súťaž v maximálnej miere splnila svoje poslanie.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočňuje na záverečnom koncerte víťazov. Účinkujúcich a program koncertu stanovuje porota.